Witaj na stronie biologia.pl

Biologia to nauka przyrodnicza o układach fizyko-chemicznych, do których można zastosować określenie "żywy", o życiu, ich pochodzeniu, rozwoju osobniczym, ewolucji, zależnościach między nimi, a także o powiązaniach między nimi i środowiskiem. Biologia stara się, używając metod naukowych, formułować ogólne prawa dotyczące wszelkich przejawów życia. Biologia to termin wprowadzony w 1802 roku niezależnie przez dwóch przyrodników: Gottfrieda Reinholda Treviranusa i Jeana Baptiste Lamarcka w odniesiemiu do gałęzi nauki zajmującej się organizmami żywymi; w wieku XX do obiektów zainteresowania biologii dołączyły wirusy, które trudno nazwać organizmami, ale raczej układami fizyko-chemicznymi, do których można zastosować określenie "żywy".

Podstawowe informacje na temat biologii

Biologia zajmuje się życiem i jego przejawami na różnych poziomach jego organizacji:

  • na poziomie molekularnym bada życie biologia molekularna, biochemia i do pewnego stopnia genetyka
  • na poziomie komórkowym jest to cytologia
  • na poziomie ponadkomórkowym - fizjologia, anatomia i histologia
  • na poziomie rozwoju osobniczego - biologia rozwoju
  • na poziomie dziedziczenia - genetyka
  • na poziomie zachowania w grupie - etologia
  • na poziomie całej populacji - genetyka populacji
  • na poziomie wielogatunkowych linii ewolucyjnych - systematyka
  • na poziomie zależności populacyjnych - ekologia i biologia ewolucyjna
  • na poziomie hipotetycznego życia pozaziemskiego - ksenobiologia.